Regulamin przyznania nagród

Regulamin przyznania Nagród im. sierż. Józefa Franczaka „Lalusia” i im. Michała Krupy „Wierzby”

1. Nagroda im. sierż. Józefa Franczaka „Lalusia” przyznawana jest corocznie osobie prywatnej lub organizacji społecznej za działalność na rzecz upamiętnienia Żołnierzy Wyklętych.
2. Nagroda im. Michała Krupy „Wierzby” przyznawana jest corocznie osobie prywatnej lub organizacji społecznej za podejmowanie inicjatywy w zakresie literatury i sztuki, takie jak utwór literacki, sztuka teatralna, film, mural itp. w związku z historią Żołnierzy Wyklętych.
3. Prawo nominowania kandydatów do nagród mają osoby fizyczne i organizacje społeczne.
4. Wyboru laureatów obu Nagród dokonuje Kapituła. Przewodniczącym Kapituły Nagrody im. Józefa Franczaka „Lalusia” jest Marek Franczak, przewodniczącym Kapituły Nagrody im. Michała Krupy „Wierzby” jest Andrzej Pityński. Sekretarzem obu Kapituł jest Kajetan Rajski, redaktor naczelny Kwartalnika „Wyklęci”.
5. Redakcja Kwartalnika „Wyklęci” zwołuje posiedzenie Kapituły i organizuje ceremonię wręczenia Nagród.
6. Procedura nominowania kandydatów:
a) kandydatury można zgłaszać do 30 stycznia 2017 r. za pośrednictwem e-maila na adres: wydawnictwo.miles@gmail.com lub poczty tradycyjnej: os. Kalinowe 21 lok. 89, 31-815 Kraków. Sekretarz może dopuścić do przyjęcia nowych kandydatur w trakcie obrad Kapituły;
b) lista wszystkich zgłoszonych kandydatów wraz z ich uzasadnieniem zostaje na bieżąco przedstawiana Kapitule.
7. Procedura wyboru laureatów Nagród:
a) członkowie Kapituły zapoznają się ze wszystkimi kandydaturami. Każdy z nich ma prawo rekomendacji zgłoszonych przez siebie kandydatów; sekretarz jest uprawniony do ograniczenia liczby kandydatur dopuszczonych pod głosowanie w danej kategorii jeśli do danej kategorii zgłoszono więcej niż pięć kandydatur;
b) wyboru laureatów dokonuje się w głosowaniu spośród dopuszczonych kandydatur;
c) każdy z członków Kapituły przesyła swój głos do sekretarza;
d) z przebiegu głosowania sporządzany jest pisemny protokół, który dla swej ważności podpisywany jest przynajmniej przez sekretarza;
e) laureatem zostaje kandydat, który uzyska największą liczbę głosów.
8. Redakcja Kwartalnika „Wyklęci” zawiadamia laureatów o wynikach prac Kapituły i organizuje uroczystość wręczenia nagród oraz zapewnia jej należytą promocję i oprawę.
9. Lista osób zgłoszonych do nagrody zostanie opublikowana na łamach Kwartalnika „Wyklęci”.